•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sezonowa wyprzedaż w Galerii 77 - Zapraszamy


Tax free - Zasady

Zwrot VAT podróżnym (zakupy taxfree) polega na prawie osób fizycznych:

 • nie posiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju (miejsce stałego zamieszkania ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
 • które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium UE w bagażu osobistym, jeżeli wywóz nastąpił nie później, niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu,
 • wyłącznie w przypadku zakupów u sprzedawców dokonujących zwrotu VAT albo u sprzedawców, którzy zawarli umowę z pośrednikiem dokonującym zwrotu VAT, a sami zwrotu nie dokonują.

  Sprzedawcy oraz pośrednicy, dokonujący zwrotu podatku podróżnemu mają prawo do pobrania od podróżnego prowizji od zwracanej kwoty podatku VAT.

  Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej (fiskalnej).

  Polski urząd celny albo urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

  Kto zwraca VAT przy zakupach - Tax free

  Zwrot podatku VAT podróżnym spoza UE może być dokonany przez:

  • sprzedawców towarów oraz
  • przez odrębnych pośredników prowadzących działalność w zakresie zwrotu podatku VAT (obecnie w Polsce działa tylko jeden taki pośrednik)

  Warunki dotyczące sprzedawcy zwracającego VAT:

 • zarejestrowany podatnik VAT czynny;
 • kasa fiskalna;
 • umowa w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym pośrednikiem dokonującym zwrotu;
 • pismo do naczelnika urzędu skarbowego:
  - o dokonywaniu zwrotu w charakterze sprzedawcy;
  - o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać VAT;
  - z kim zawarto umowy o zwrot VAT,
  - dołączyć kopie tych umów;
 • w punkcie sprzedaży pisemna informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach:
  - polskim;
  - angielskim;
  - niemieckim;
  - rosyjskim;
 • w punkcie sprzedaży znak informujący podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot VAT;
 • dokonywać zwrotu wyłącznie w stosunku do towarów nabytych przez podróżnego u tego właśnie sprzedawcy;
 • obrót za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 tys. zł (jeżeli obrót okazał się niższy - zwrot może dotyczyć jedynie sprzedaży dokonanej w roku, w którym obrót spełniał ten warunek).

Warunki dotyczące pośrednika zwracającego VAT:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna;
 • brak osób karanych za przestępstwa skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej we władzach spółki;
 • zaświadczenie (ważne 1 rok) Ministra Finansów o spełnieniu kolejnych wymienionych niżej warunków;
 • zarejestrowany podatnik VAT czynny minimum 12 miesięcy przed wnioskiem o wydanie zaświadczenia;
 • pismo do naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze dokonywania zwrotu VAT w charakterze pośrednika;
 • minimum 12 miesięcy przed wnioskiem o wydanie zaświadczenia brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS (warunek będzie spełniony, jeżeli każdorazowo zwłoka w płatności nie przekroczyła w tym okresie 30 dni);
 • kaucja gwarancyjna 5’000’000 zł w formie:
  - depozyt pieniężny;
  - gwarancja bankowa;
  - obligacje Skarbu Państwa co najmniej trzyletnie.

Sprzedawca, który chciałby zawrzeć umowę z pośrednikiem (chce stosować VAT 0%), ale nie chce sam zwracać podatku VAT, powinien spełnić następujące warunki:

 • zarejestrowany podatnik VAT czynny;
 • kasa fiskalna;
 • umowa w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym pośrednikiem dokonującym zwrotu;
 • pismo do naczelnika urzędu skarbowego:
  - o dokonywaniu zwrotu w charakterze sprzedawcy;
  - o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać VAT;
  - z kim zawarto umowy o zwrot VAT,
  - dołączyć kopie tych umów;
 • w punkcie sprzedaży pisemna informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach:
  - polskim;
  - angielskim;
  - niemieckim;
  - rosyjskim;
 • w punkcie sprzedaży znak informujący podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot VAT.

  Tryb zwrotu VAT przy zakupach - Tax free

  Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towarów. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej (fiskalnej)

  Polski urząd celny albo urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

  Ten właśnie potwierdzony dokument stanowi podstawę zastosowania przez sprzedawcę stawki 0%.

  Do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu stosować stawkę VAT 0 % (korekta faktury i/lub korygowanie obrotu w ewidencji), pod następującymi warunkami:

  • sprzedawca wystosował pismo do naczelnika urzędu skarbowego:
   - o dokonywaniu zwrotu w charakterze sprzedawcy;
   - o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać VAT;
   - z kim zawarł umowy o zwrot VAT,
   - i dołączył kopie tych umów.
  • przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc sprzedawca otrzymał ww. dokument zawierający potwierdzenie wywozu tych towarów poza terytorium UE.

  Otrzymanie przez sprzedawcę dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza UE w terminie późniejszym upoważnia go do dokonania korekty podatku należnego od tej dostawy, nie później jednak niż przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

  Warto, aby sprzedawcy dokonujący zwrotu VAT oraz tacy, którzy zawarli umowę z pośrednikiem zwracającym, zaopatrzyli się w proste oprogramowanie wspomagające wypisywanie kwitów taxfree dla kupujących – przy większej ich ilości może się to bowiem okazać uciążliwe.

  Zwrot podatku następuje w złotówkach, a zwracający może pobrać od podróżnego występującego o zwrot prowizję. Wzajemne rozliczenia pomiędzy sprzedawcą i pośrednikiem reguluje zawarta pomiędzy nimi umowa.

 


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2012 Galeria 77
Projekt i wykonanie pozycjoner.net
Witryna ta używa plików cookie (pliki zapisywane na urz‘dzeniu końcowym użytkownika) w celach statystycznych i reklamowych.
Pliki te można kontrolować za pomoc‘ ustawień swojej przegl‘darki internetowej - więcej informacji tutaj.
Korzystaj‘c ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl‘darki.